Văn bản và Quy định

Văn bản của Bộ/ các cơ quan Nhà nước

 

STT Ký hiệu văn bản Ngày ban hành VB Trích yếu nội dung VB
1 Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT 28.12.2012 Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
2 Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT 29.11.2013 Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các trường đại học, cao đẳng
và trung cấp chuyên nghiệp
3 Công văn 528/KTKĐCLGD-KĐĐH 23.5.2013 Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng
4 Công văn 462/KTKĐCLGD-KĐĐH 09.05.2013 Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
5 Thông tư 33/2014/TT-BGDĐT 02.10.2014 Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng.
6 Công văn 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH 29.8.2014 Hướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường ĐH, CĐ, TCCN
7 Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 14.3.2016 Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.
8 Công văn 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH 28.6.2016 Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
9 Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT 16.5.2017 Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.
10 Công văn 2919/BGDĐT-GDĐH 10.07.2017 Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp
11 Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT 28.12.2017 Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
12 Công văn 766/QLCL-KĐCLGD 20.4.2018 Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học
13 Công văn 767/QLCL-KĐCLGD 20.4.2018 Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học
14 Công văn 768/QLCL-KĐCLGD 20.4.2018 Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học
15 Công văn 769/QLCL-KĐCLGD 20.4.2018 Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
16 Công văn 3943/BGDĐT-GDĐH 31.8.2018 Khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp
17 Luật Giáo dục đại học 2019 14.6.2019 Quy định về hệ thống giáo dục quốc dân; cơ sở giáo dục, nhà giáo, người học; quản lý nhà nước về giáo dục; quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động giáo dục.
18 Công văn 2274/BGDĐT-QLCL 28.5.2019 Đẩy mạnh công tác bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục ĐH, CĐSP, TCSP
19 Công văn 1668/QLCL-KĐCLGD 31.12.2019 Thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD
20 Công văn 1669/QLCL-KĐCLGD 31.12.2019 Thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD
21 Quyết định 2172/QĐ-BGDĐT 03.08.2020 Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
22 Công văn 2085/QLCL-KĐCLGD 31.12.2020 Hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài CTĐT
23 Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT 18.3.2021 Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chế đào tạo trình độ đại học.
24 Công văn 774/QLCL-KĐCLGD 10.06.2021 Điều chỉnh một số phụ lục CV 2085/QLCL-KĐCLGD
25 Thông tư 17/2021/TT-BGDĐT 22.6.2021 Thông tư này quy định về chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; xây dựng, thẩm định và ban hành chuẩn chương trình đào tạo cho các lĩnh vực và ngành đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.
26 2754/BGDĐT- NGCBQLGD 20.5.2010 Hướng dẫn lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
27 7324/BGDĐT- NGCBQLGD 8.10.2013 Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

 

 

back to top

home_Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout